Mentor i Unge Mænd med Mål sidder i Ellemarken

Mentorerne i Unge Mænd med Mål.

Mentorprojektet ”Unge Mænd med Mål” er målrettet udsatte unge mænd i de fire almennyttige boligområder i Køge, der alle er del af den boligsociale helhedsplan. Den primære målgruppe er unge mænd mellem 16 og 25 år, som er kriminalitetstruede, frafaldstruede på deres uddannelse eller slet ikke i gang.

Projektet skal understøtte de unge mænd i deres valg af – og deltagelse på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Projektet skal bidrage til at den næste generation af voksne og forsørgere ikke står uden for arbejdsmarkedet, men deltager som aktive medborgere. Med projektet ønsker vi at skabe et tilbud til den enkelte unge om en tættere tilknytning til en voksen og dermed vejledning og støtte.  Mentoren er tæt på – i boligområdet, hvor den unge bor – og dennes funktion kan være varierende i forhold til den unges behov.

Mentor skal være synlig og tilgængelig for den unge i området. Mentorens funktion kan spænde vidt lige fra at være en relevant sparringspartner for den unge i forhold til diverse udfordringer, hjælp til at komme op og af sted om morgenen, bidrage til et udvidet netværk med henblik på at den unge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet og deltage ved relevante møder sammen med den unge og brobygge til relevante instanser, f.eks. i forhold til foreningsliv og fritidsliv.

Mentor viser vejen

Projektet er en videreudvikling og udbredelse af et eksisterende pilotprojekt af samme navn. Pilotprojektet har været funderet i området Hastrupparken, et af de fire boligområder i Helhedsplanen i Køge. Her har en lokalt forankret mentor understøttet 13 unge mennesker i at påbegynde og fastholde uddannelse og job.

Samtlige af de unge der indgik i pilotprojektet havde en gadeorienteret livsstil og med udvidelsen af projektet, er der også et stort flertal i målgruppen, der har en gadeorienteret livsstil. ”Med begrebet en gadeorienteret livsstil refereres der til unge, der i en stor del af deres hverdag befinder sig på opholdssteder, hvor de kan samles og opholde sig mere eller mindre skjult og i fred for familier, lærere osv. – i det hele taget en livsstil, hvor de unge er meget sammen med kammerater uden opsyn fra voksne” (De unge væk fra gaden, s. 5, CFBU, 2011).

Forskning indenfor ungdomskriminalitet viser, at der med den gadeorienterede livsstil er en øget risiko for at begå kriminalitet (Balvig, 2011), og når vi i målgruppen for mentorindsatsen har fokus på de kriminalitetstruede unge er det bl.a. unge med en gadeorienteret livsstil.

Erfaringer fra pilotprojektet viser, at noget af det vigtigste er, at mentor fungerer som en slags reserveforældre, der kan støtte de unge i dagligdagens udfordringer og samle dem op, når de mister motivationen og overblikket. I midtvejsevalueringen af pilotprojektet tilkendegiver de unge, at den foreløbige succes med mentorprojektet har været afhængig af mentors synlighed, tilgængelighed og vedholdende tillidsbaserede relationsarbejde lokalt i boligområdet, hvor de unges hverdagsliv udspiller sig.

Projektgruppen samarbejder tæt med relevante samarbejdspartnere i Køge.

Hvis du vil høre mere om indsatsen er du velkommen til at kontakte boligsocial koordinator Lotte Frejo Varder på tlf: 20 15 17 48.

%d bloggers like this: